Tarcza Antykryzysowa Fb 1

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Piloci,
w ramach Tarczy 6.0 możemy ubiegać się o następującą pomoc:
Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020
Prawo do zwolnienia z opłacania składek za miesiąc listopad przysługuje ci, jeżeli łącznie
spełniasz następujące warunki:
 byłeś zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 roku
 na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś przeważającą działalność oznaczoną
kodem PKD
 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie
2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w
listopadzie 2019 roku
Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz
Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych należne za listopad 2020 roku. Zwolnienie następuje na
wniosek płatnika.
Pamiętaj! Zwolnienie będzie ci przysługiwać niezależnie od tego czy zostały opłacone
składki za okres wskazany we wniosku. Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki, aby
zwolnić cię z ich płacenia, to po otrzymaniu informacji o zwolnieniu z opłacania składek
możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłata zostanie zwrócona, jeżeli nie masz
zaległości w ZUS.
Wniosek o zwolnienie z opłacania składek możesz złożyć wyłącznie elektronicznie, przez
Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Uwaga! Wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 roku możesz złożyć od
30 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku.
Przeczytaj:
 więcej o zwolnieniu ze składek

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących
działalność gospodarczą
Prawo do dodatkowego jednorazowego świadczenia postojowego przysługuje, jeżeli łącznie
spełniasz następujące warunki:
 na dzień 30 września 2020 roku prowadziłeś lub prowadziłaś pozarolniczą
działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej
działalności kodem:

 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 skorzystałeś lub skorzystałaś ze świadczenia postojowego w ramach działań
anycovidowych – otrzymałeś lub otrzymałaś co najmniej jedno świadczenie
 przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był
niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w
październiku albo listopadzie 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe
otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie
postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł).

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD6), możesz złożyć wyłącznie
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii..
 więcej o jednorazowym dodatkowym świadczeniu postojowym dla osoby
prowadzącej działalność gospodarczą

Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych
przedsiębiorców
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie
umowy, jednorazowo udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu
przedsiębiorcy.
Jednorazowa dotacja przysługuje mikroprzedsiębiorcy albo małemu przedsiębiorcy, który:
 na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według PKD
jako rodzaj przeważającej działalności kodami:
 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 uzyskał przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w październiku albo
listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego
odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku
 nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku.
Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy.
Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i możesz ją otrzymać tylko raz. Dotacja:
 nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził
działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji
 będzie podlegała zwrotowi, w szczególności,  jeżeli przedsiębiorca wydatkował ją niezgodnie
z przeznaczeniem – starosta może przeprowadzić kontrolę wobec mikroprzedsiębiorcy albo
małego przedsiębiorcy, któremu udzielono dotacji, w okresie 3 lat liczonych od dnia
udzielenia dotacji.
Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Wniosek o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy możesz złożyć elektronicznie do powiatowego

urzędu pracy (PUP) właściwego ze względu na miejsce prowadzenie działalności
gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP.
Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-przestrzegac-przepisow-
szczegolnych/tarcza-6-0-nowe-wsparcie-dla-wybranych-branz#2

Organizatorzy turystyki mogą ubiegać się o:
Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. –
wnioski do 15.01.2021 r.
Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z
opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS do
15.01.2021 r.
Zwolnienie przysługuje płatnikom, którzy spełniają następujące warunki:
 byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek do 30 czerwca 2020 r.,
 przychód z działalności uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany
jest wniosek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym
samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.,
 złożyli deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za lipiec, sierpień, wrzesień
2020 r. do 31 października 2020 r.
Więcej o zwolnieniu z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. dla płatników z
określonych branż na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0.

Dodatkowe świadczenia postojowe dla branży turystycznej, rekreacyjnej –
rozszerzenie numerów PKD
Do listy kodów PKD, które są uprawnione do wsparcia dodano 3 nowe kody: 55.10.Z,
79.12.Z działalność organizatorów turystyki, 93.11.Z.
Żeby otrzymać wsparcie, przedsiębiorca:
 musiał skorzystać ze świadczenia postojowego w ramach działań antycovidowych –
otrzymał co najmniej jedno świadczenie
 przychód z działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym
miesiąc złożenia wniosku o dodatkowe świadczenie postojowe był niższy co najmniej
o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym
w 2019 roku.
Dodatkowe świadczenie postojowe otrzymasz w takiej samej wysokości co wcześniej
wypłacone świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł). Dodatkowe świadczenie
postojowe możesz otrzymać maksymalnie 3 razy.

Wniosek o dodatkowe świadczenie postojowe (RSP-DD) możesz złożyć wyłącznie
elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, najpóźniej w ciągu 3
miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.
 więcej o dodatkowym świadczeniu postojowym na stronach ZUS
 Więcej informacji o dodatkowym świadczeniu postojowym

Uwaga!
Osoby, które opłacają tzw." mały ZUS " , do 10 lutego muszą złożyć oświadczenie o wysokości
przychodu, dochodu i formie opodatkowania w roku 2020.
Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą się zapoznać z formami pomocy w ramach tarczy
2.0  / PFR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *